text.skipToContent text.skipToNavigation

Tillagd i din kundvagnAnvändarvillkor


Med anledning av tekniska innovationer och förändringar av gällande lagstiftning behöver dessa användarvillkor ändras och/eller rättas av oss från tid till annan. Vi ber därför användaren att granska dessa användarvillkor innan varje besök på denna webbplats och att ta hänsyn till eventuella ändringar och/eller rättelser.

Inledning

Denna webbplats ställs till ditt förfogande av Gustavslundsvägen 151A, SE-167 51  BROMMA, tfn: +46 10 480 75 00. Den information som finns på webbplatsen om Henkel Norden (nedan kallat ”Henkel”), om Henkel närstående företag och om tredje parter har sammanställts med stor omsorg. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig och korrekt. Henkel åtar sig inget ansvar för eventuella fel i webbsidans innehåll. Framåtsyftande påståenden på denna webbplats har formulerats enligt vår bästa vetskap och övertygelse. De resultat som faktiskt uppnås av Henkel kan dock skilja sig avsevärt från dessa framåtsyftande påståenden, eftersom resultaten är avhängiga av många olika faktorer av konkurrensrelaterad och makroekonomisk karaktär och som i vissa fall ligger utanför Henkels kontroll. Utan att det påverkar lagstadgade skyldigheter att ändra framåtsyftande påståenden har Henkel ingen avsikt att kontinuerligt uppdatera framåtsyftande påståenden som görs på webbplatsen.

När du använder denna webbplats godtar du utan begränsningar eller förbehåll nedanstående användarvillkor för webbplatsen, som du kan läsa här eller skriva ut.

DENNA WEBBPLATS OCH DEN INFORMATION SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN ÄR INTE AVSEDD FÖR ELLER GODKÄND FÖR ANVÄNDNING I USA ELLER AV MEDBORGARE I USA ELLER PERSONER BOSATTA I USA. DESSA PERSONER OMBEDS VÄNLIGEN ANVÄNDA SIN LOKALA HENKEL-WEBBPLATS ELLER WEBBPLATSER SOM TILLHANDAHÅLLS AV HENKEL NÄRSTÅENDE FÖRETAG 


Allmänna villkor för användning av webbplatsen

1. Upphovsrätt
Sidorna på vår webbplats (innehåll, struktur) är upphovsrättsskyddade. Särskilt gäller att all reproduktion, anpassning, översättning, lagring och bearbetning i andra medier, inklusive lagring eller bearbetning med elektroniska medel, omfattas av upphovsrättsligt skydd. All användning av hela eller delar av webbplatsens innehåll kräver föregående skriftligt tillstånd från Henkel Norden AB. All reproduktion av information eller uppgifter, särskilt användning av texter eller delar av texter eller av bildmaterial (förutom Henkels pressfoton) eller något annat utnyttjande eller spridning, kräver föregående skriftligt tillstånd från Henkel. Illustrationer skyddas av nationell och internationell upphovsrättslagstiftning. Henkel äger rättigheterna att sprida och reproducera material från webbplatsen.

Henkels pressfoton får användas endast för redaktionella ändamål. Henkels pressfoton som reproduceras och/eller redigeras elektroniskt för redaktionella ändamål måste förses med copyright-meddelandet “© Henkel Norden. Med ensamrätt”. Återgivning är kostnadsfri, men vi begär en kopia för arkivering.

© Henkel Norden, Sverige. Med ensamrätt.

2. Varumärken
Henkels logotyp och alla produktnamn och/eller produktutstyrslar på dessa sidor är registrerade varumärken som tillhör Henkel AG & Co. KGaA, dess dotterbolag, närstående företag eller licenshavare. Varje otillåten användning av eller missbruk av dessa varumärken är uttryckligen förbjuden och utgör ett brott mot varumärkeslagen, upphovsrättslagen, övrig immaterialrättslig lagstiftning eller marknadsföringslagen och skyddet mot illojal konkurrens.

3. Ansvarsfriskrivning för tredje parts webbplatser
a. Sidorna på denna webbplats innehåller länkar (dvs. ”hyperlänkar”) till andra webbplatser för vilka tredje parter ansvarar och vilkas innehåll är okänt för Henkel. Henkel underlättar endast åtkomsten till sådana webbplatser och tar inget som helst ansvar för deras innehåll. Våra länkar till tredje parts webbplatser är endast avsedda att underlätta din navigering. Påståenden som visas på länkade sidor är inte våra egna. Vi avsäger oss allt ansvar för allt innehåll på tredje parts webbsidor till vilka länkar finns från vår webbplats. Vi tar inget som helst ansvar för brott mot lagbestämmelser eller intrång i tredje parts rättigheter som kan förekomma på sådana sidor.

b. För webbplatser till vilka hyperlänkar finns på Henkels webbplats gäller att enbart ägarna till dessa webbplatser ansvarar för dessa webbplatsers innehåll samt för eventuell försäljning av produkter som erbjuds på dessa webbplatser och för hantering av eventuella beställningar av sådana produkter.

c. Henkel tar inget ansvar för eventuella upphovsrättliga intrång, varumärkesintrång eller brott mot övrig immaterialrättslig lagstiftning eller dataskyddslagstiftning som sker på en sida till vilken en hyperlänk finns på Henkels webbplats.

d. I händelse av en beställning eller annan rättshandling i samband med en transaktion upprättas ett avtal endast mellan användaren och ägaren till respektive webbplats eller den erbjudande part eller person som presenteras på den webbplatsen och under inga omständigheter mellan Henkel och användaren. Lägg märke till de allmänna villkor som gäller för respektive leverantör på den webbplats till vilken en hyperlänk finns.

e. Denna ansvarsfriskrivning är avser alla länkar som visas på henkel.com webbplats och för allt innehåll på sådana webbplatser som användaren leds till via sådana länkar.

4. Allmän ansvarfriskrivning
Varje rättsligt ansvar som åligger Henkel för skador som uppstår till följd av användning av denna webbplats – oavsett rättslig grund, inklusive otillåten handling – är begränsat till skador som orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. I den mån ett tvingande ansvar föreligger för Henkel som en följd av brott mot väsentliga avtalsenliga skyldigheter är det sammanlagda beloppet för eventuella skadeståndsanspråk begränsat till förutsägbara skador. Detta ska inte påverka Henkels ansvar enligt tillämplig lagstiftning om produktansvar eller enligt givna garantier. Ovannämnda ansvarsbegränsningar gäller inte heller i händelse av livsfara, fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom.

Henkel gör stora ansträngningar att hålla sina webbplatser virusfria, men vi kan inte garantera frånvaro av virus. Därför rekommenderar vi att åtgärder vidtas för att säkra ett adekvat virusskydd (t.ex. virusskanningsprogram) innan dokument och uppgifter laddas ner.

Henkel garanterar inte frihet från fel eller felaktigheter i de tjänster som erbjuds på Henkels webbplats och inte heller tjänsternas tillgänglighet.

5. Prognoser och avsiktsförklaringar
Framåtsyftande påståenden på denna webbplats har formulerats enligt vår bästa vetskap och övertygelse. De resultat som faktiskt uppnås av Henkel kan dock skilja sig avsevärt från dessa framåtsyftande påståenden, eftersom resultaten är avhängiga av många olika faktorer av konkurrensrelaterad och makroekonomisk karaktär och som i vissa fall ligger utanför Henkels kontroll. Utan att det påverkar lagstadgade skyldigheter att ändra framåtsyftande påståenden har Henkel ingen avsikt att kontinuerligt uppdatera framåtsyftande påståenden som görs på webbplatsen.

6. Henkels produkter
De produkter som visas på denna webbplats är exempel på produkter som finns tillgängliga från Henkel-företag över hela världen. Henkel garanterar inte att alla produkter som visas finns tillgängliga i ditt hemland.

Övrigt

Dessa allmänna användarvillkor regleras av och är formulerade i enlighet med svensk lagstiftning utan hänsyn till FN-konventionen om internationella köp (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods), vars tillämpning härmed uttryckligen utesluts. I den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag ska eventuella tvister som rör denna webbplats avgöras av svensk allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans. Om någon bestämmelse i dessa allmänna användarvillkor skulle vara eller bli ogiltig ska detta inte påverka övriga bestämmelsers giltighet.